Nyt nedrivningsnetværk er en kæmpe succes


Der var fuldt hus og ivrig dialog, på de første møder i de nye nedrivningsnetværk, i første uge af september. Over 100 deltagere var på plads i Taastrup og 80 i Silkeborg, til at diskutere udfordringer ved nedrivning i byggeriet. Både de konkrete udfordringer, i forhold til at beskytte både medarbejdere og miljøet i forbindelse med nedrivning, men også de forretningsmæssige udfordringer, i forhold til attænke mere i genanvendelse og cirkulært i byggeriet, blev drøftet.

FBSA nedrivningsnetværk silkeborg

I nedrivningsnetværket samles branchen på tværs af aktører. Fokus er problemstillinger og løsninger på tværs af værdikæden. Således var bygherrer, rådgivere og entreprenører stærkt repræsenteret og der var stor enighed om, at branchen vil tage et større ansvar. Der er store gevinster at hente for alle parter, ved at øge dialog og samarbejde. Men det er også tydeligt, at der hersker et stort ønske om flere retningslinjer og klarhed om regler på både arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Fælles verificering skaber forståelse
På møderne holdt Dansk Miljørådgivning oplæg. En af branchens helt store udfordringer, set fra DMR’s stol, er forventningsafstemning mellem partnerne i nedrivningsprojekter og uklare regler, da der ikke er noget facit på, hvad man skal screene og hvor i bygningen, prøverne skal tages.
Disse synspunkterne vandt genklang hos deltagerne, der også delte ud af egne erfaringer. Bl.a. blev verificeringsperiode efter udbud, fremhævet som en god og effektiv metode. Verificeringsperioden kan bl.a. bruges bl.a. til fælles prøvetagning i samarbejde med entreprenøren. Erfaringer viser, at prøvetagning i fællesskab tager tid, men at denne tid sagtens kan hentes igen, da en fælles verificering minimerer risikoen for at arbejdet stoppes senere i processen, for yderligere prøvetagning. Fælles verificering er også med til at skabe fælles forståelse for projektet og bevirker, at der i højere grad er enighed om arbejdets omfang og pris, inden projektet igangsættes.
Der var stor enighed på tværs af deltagerne om, at forventningsafstemning og et godt udgangspunkt for samarbejdet er nøglen til gode nedrivningsprojekter.

Efterlyser flere retningslinjer
Både deltagerantallet og dialogen på møderne viser at branchen er klar til at tage ansvar i nedrivningsprojekterne, men det blev også klart at gode intentioner ikke er nok. Der blev særligt efterlyst at lovgivningen ift. miljø og arbejdsmiljø i højere grad sammentænkes.

Der var stor opbakning til kommende møder og vi planlægger at holde de næste netværksmøder i januar 2018.

Nedrivningsnetværket er etableret i et samarbejde mellem Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), Bygherreforeningen og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.