Bæredygtige løsninger


Princip 4: Vi arbejder for bæredygtige løsninger:

F.eks. ved:

 • at tilstræbe brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl.
 • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt
  produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder.

MT Højgaard: Bæredygtig produktivitet bør være varemærke for den danske bygge- og anlægsbranche


MT Højgaard vil være med forrest, når det handler om at fremme produktiviteten i den danske bygge- og anlægsbranche. Men det er ikke nok at være produktiv i gængs forstand. Produktiviteten skal være bæredygtig, så byggeriet  både skaber værdi for bygherren, virksomheden og for det omkringliggende samfund – herunder også miljøet.

Visionen er indlysende mener Salgsdirektør i MT Højgaard John Sommer. Udfordringen er at ændre de indgroede vaner og måder at gøre tingene på i bygge- og anlægssektoren. Bæredygtig produktivitet kræver en helhedsorientering, der indebærer, at et byggeri både skal vurderes på dets opførelsesomkostninger, på omkostningerne til den videre drift såsom vedligeholdelse og energiforbrug og påvirkning af det omkringliggende samfund. Det stiller krav til en ny form for samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører.

Med et helhedsperspektiv i byggeriet, kan man til gengæld få optimale og langsigtede løsninger, fordi de relevante parter med de nødvendige kompetencer bliver involveret fra projektets start. Det vil sige, at der bliver taget stilling til alle relevante forhold allerede tidligt i designprocessen. Helhedsorienterede løsninger kan også muliggøre bæredygtige løsninger , fordi man allerede fra starten kan tage højde for svingende energipriser, lovmæssige ændringer og miljømæssige forandringer som fx temperaturstigninger og øget nedbør.

MT Højgaard har i en årrække arbejdet med bæredygtig produktivitet. Det har indtil videre skabt resultater i en række byggerier i både privat og offentligt regi, som virksomheden er stolt over. John Sommer fremhæver blandt andet byggeriet af domiciler til private virksomheder som Nordea, Ernest & Young og DONG Energy, samt det offentlige byggeri af nyt plejecenter, sundhedshus og bytorv i Albertslund Kommune.

MT Hoejgaard 460
Albertslund Centrum

Fokus på bæredygtig produktivitet kræver, at bygherren på komplicerede projekter udbyder udfordringerne frem for løsningerne. Det indebærer, at der kommer fokus på totaløkonomien og bæredygtigheden i byggeriet frem for fokus udelukkende på tilbudsprisen. Et eksempel på det er omtalte byggeri for Albertslund Kommune. Selvom MT Højgaard havde den højeste tilbudspris blandt konkurrenterne, løb virksomheden alligevel med sejren bl.a. fordi projektet havde fokus på bæredygtighed og på effektiv organisering af arbejdet.
 
MT Højgaard har fem fokuspunkter i arbejdet med bæredygtig produktivitet:

 • Konkurrence på produktivitet, kvalitet og bæredygtighed
 • Fokus på de tætte og langvarige kunderelationer
 • Modellering af projekter i designfasen
 • Totaløkonomisk optimering og OPP
 • Ansættelse og udvikling af spidskompetencer

 

MT Højgaards vej til fokus på produktiv bæredygtighed er uddybet nedenfor:

 1. Konkurrence på produktivitet, kvalitet og bæredygtighed
  MT Højgaards strategi om at konkurrere på produktivitet, kvalitet og bæredygtighed indebærer først og fremmest, at virksomheden strategisk går efter den del af markedet, hvor kunderne efterspørger netop det. Her er konkurrencen alene på pris - typisk projekter baseret på billig arbejdskraft - mindre.

  Ifølge Salgsdirektør John Sommer er der en stigning i kundegruppen, der ønsker en langsigtede løsninger. Det skyldes for det første en generel samfundstendens med øget fokus på bæredygtighed og langsigtet optimering. For det andet har bygherrerne fået en øget bevidsthed om fordelene ved at tænke langsigtet og blik for de økonomiske konsekvenser, der potentielt kan opstå, når man bygger for billigt.
 2. Fokus på de tætte og langvarige kunderelationer
  Et vigtigt led i MT Højgaards strategi er at skabe tillid og tætte relationer. Det er en forudsætning for, at kunderne og MT Højgaard sammen kan fokusere på at optimere produktiviteten og værdien af projekterne. Entreprenørvirksomheden bruger derfor mange kræfter på at få talt tingene ordentligt igennem med bygherren, inden der indgås aftaler. På den måde er mål og vilkår klare for begge parter, når de underskriver aftalen.

  For at opnå den højest mulige kundetilfredshed, har MT Højgaard derfor fokus på at opbygge en kundefokuseret kultur, der selvfølgelig skal afspejles i alle led af virksomheden. Med det for øje har MT Højgaard en klar målsætning om den optimale kundesammensætning. Målet er at 60% af virksomhedens omsætning skal ligge hos nøglekunder ved udgangen af 2016. Målet blev sat i 2013, hvor 40% af MT Højgaards samlede omsætning lå hos deres nøglekunderne.
 3. Modellering af projekter
  MT Højgaard har investeret et trecifret millionbeløb på at udvikle og indføre et Virtual Design and Construction-laboratorium (VDC). Det skal sikre bygherren de rigtige løsninger i både processen og det færdige resultat.

  I VDC-laboratoriet kan MT Højgaard i et tæt samarbejde med bygherren, arkitekterne og ingeniørerne simulere og udvælge den optimale proces og de bedste løsninger for projektet, fx når det gælder energiforbrug, dagslysforhold og mikroklima.

  VDC-værktøjet er en udvidelse af MT Højgaards arbejde med BIM, der allerede har sparet entreprenørvirksomhedens bygherrer for mange millioner. Besparelserne opnås blandt andet gennem lokationsbaseret planlægning, hvor tidsplanen kobles sammen med 3D-modellen, så forskellige aktiviteter kan planlægges mere effektivt i forhold til hinanden. Værktøjet har gjort MT Højgaard i stand til at styre komplekse projekter i mål efter en stram tidsplan, og det har afværget mange tusind kollisioner mellem rør og vægge, inden de blev til praktiske problemer på byggepladserne.

  VDC-værktøjet øger ikke alene produktiviteten ved at spare arbejdstimer. Det fremmer også bæredygtighed, fordi man sparer de materialer og penge, der ellers skulle have været anvendt til at rette de fejl, der potentielt kunne opstå. Endeligt sikrer VDC-værktøjet bedre kvalitet.
 4. Totaløkonomisk optimering og OPP
  MT Højgaard engagerer sig aktivt i at fremme anvendelsen af totaløkonomisk tankegang som kriterium for valg og design af løsninger.

  MT Højgaard deltager blandt andet i samarbejdet omkring Green Building Council, hvorfra bæredygtighedsstandarden DGNB markedsføres i Danmark. I DGNB-systemet behandles den totaløkonomiske bæredygtighed på lige fod med både den sociale- og den miljømæssige bæredygtighed.

  MT Højgaard er også med i Energistyrelsens arbejde med at udarbejde en totaløkonomisk beregningsmodel. Endvidere har MT Højgaard været med fra starten til at udvikle og indføre OPP/OPS-modellen i Danmark, hvor ansvaret for driften ligger hos dem, der bygger.
 5. Ansættelse og udvikling af spidskompetencer
  MT Højgaard arbejder løbende med at udvikle og ansætte spidskompetencer inden for bæredygtighed og VDC, ligesom virksomheden løbende uddanner projektfolk og ledere i de nye processer. MT Højgaard uddanner for eksempel flere ph.d.’ere i BIM og virtuel modellering, ligesom de har uddannet ingeniører til auditører og assessorer i de store bæredygtighedssystemer DGNB, BREEAM og LEED.