Den grønne omstilling – nye risici og dynamikker i byggeriet


Risiko i grøn omstilling

En bæredygtig omstilling i byggeriet kræver nytænkning. Der skal afsøges nye metoder og arbejdes med nye materialer. Ellers når vi ikke i mål med de CO2-reduceringer, der er fastsat for branchen. Samtidig vælter der hele tiden nye dagsordner ned over branchen, som også skal håndteres for at udvikle byggeriet i takt med brugernes behov og ønsker. Branchen skal eksempelvis også forholde sig til emner som ressourcemangel, kemi, indeklimakvalitet og håndtering af epidemier. 

Med den nye grønne dagsorden bevæger vi os ind i et mere ukendt marked, med nye muligheder og udfordringer – og dermed også nye usikkerheder og konflikter. Branchen har oplevet flere byggeskandaler i kølvandet på anvendelse af nye materialer, som ikke havde helt den ønskede kvalitet. Med efterfølgende tunge og ærgerlige erstatningssager. 

Meget peger derfor på, at der også skal ske en omstilling af den måde, vi samarbejder på byggeriets parter imellem. Hvilken rolle spiller myndighederne? Hvordan forholder bygherrerne sig til deres projekt? Hvordan kan rådgiveren understøtte udviklingen? Hvilken rolle spiller nedrivere og entreprenører, og hvor stiller materialeproducenterne sig?  Kort sagt, hvordan kommer vi som branche godt igennem den innovationsproces, vi står overfor?

Dette seminar sætter fokus på, hvordan vi kan arbejde proaktivt med de nye risici, den grønne omstilling vil påføre branchen og håndtere potentielle udfordringer, før de udvikler sig og eskalerer. Dagen henvender sig til deltagere på tværs af byggeriet, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og præge debatten undervejs. 

Dagen faciliteres af Marie-Louise Pind, advokat og partner i Pind & Partnere.

Tilmeld dig her

Priser for dagen:

Medlemmer af FBSA eller Bygherreforeningen: 2900 kr.

Ikke medlemmer: 4200 kr. 

Program

8:45-09:15 Ankomst, kaffe og morgenbrød

09:15-09:25 Velkomst

Christina Schultz, sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

FORMIDDAG: CIRKULARITET OG EN NY VERDENSORDEN

09:25-09:45 Fremtidsperspektiver på den grønne omstilling – på vej mod 2030
Hvor står Danmark i forhold til den grønne omstilling? Hvad er det, for en fremtid vi kigger ind i, og hvad skal vi som branche indstille os på, for at kunne levere på de fastsatte klimamål for 2030? Alle sektorer må finde, eller udvikle, nye løsninger og måder at arbejde på – og frem for alt sammen. Christina Schultz åbner dagens program med en temperaturmåling på den grønne omstilling; hvor ligger de primære udfordringer og muligheder, hvordan spiller lovgivningen med, og hvordan stiller det branchen som hele? 

Christina Schultz, sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

09:45-10:20 Udbudsproces og udbudsmaterialer set i lyset af den grønne omstilling
Akkurat ligesom vi skal tænke i nye baner i forhold til materialer og metoder, har den grønne omstilling også fået indvirkning på selve udbudsprocessenMed den grønne omstilling står ordregiver overfor en række nye væsentlige problematikker og skal, i nogle sammenhænge, gentænke måden vi normalt arbejder med udbud og tildelingskriterier på. I dette indlæg dykker vi ned i de udbudsretlige forhold, som vi nu ser påvirket af den grønne omstilling. Hvad er det for nye dynamikker, vi ser ind i? Hvad kræver det at skabe tilstrækkelig gennemsigtighed og hvilke gråzoner og risici skal de forskellige aktører være særligt opmærksomme på?

Majse Jarlov, advokat og associeret partner, Pind & Partnere

10:20-10:35 Formiddagspause og netværk

10:35-11:10 Offentlig bygherre i den grønne omstilling
Hvad er konsekvenserne af den nye virkelighed, vi står i, og hvordan fremmer vi som bygherrer den nye politiske agenda? I Roskilde Kommune er der stort fokus på nytænkning af roller, samarbejde og ansvar omkring cirkulær økonomi, ikke mindst på kommunens storstilede Musicon-projekt. I dette indlæg skal vi høre mere om, hvad denne tilgang har genereret af vigtig læring i Roskilde Kommune, blandt andet i forhold til fremtidig udbudspraksis, tidlig inddragelse og fordeling af risiko og ansvar – og hvad det er for et paradigmeskifte, man her ser som en forudsætning for at lykkes med det cirkulære byggeri.

Klaus Kellermand, bygherrerådgiver, Roskilde Kommune

11:10-11:45 LAR-projekter i KAB regi – hvad er det vi kan, når vi etablerer brede og tværgående samarbejder?
I KAB har man gjort sig værdifulde erfaringer, når det kommer til brede samarbejder – ikke mindst i forbindelse med etablering af LAR-anlæg. Håndtering af mere vand i fremtiden er et fælles ansvar. Men hvordan kan de involverede parter tage en mere proaktiv tilgang til opgaven, og hvordan kan boligselskaber, og andre grundejere, bringe deres mange grønne m2 bedre i spil i forhold til håndtering vandet, ikke mindst i de tæt bebyggede byområder? Christian Lagrange Bustrup giver indblik i baggrunden for KAB’s LAR-samarbejder. Hvad skal man gøre sig af overvejelser, hvor ligger gevinsterne, og hvordan ender man op med en konstellation, som kommer såvel miljøet, som grundejer, forsyning, kommune og borgere til gode? 

Christian Lagrange Bustrup, KAB, Client Operation Manager

11:45-12:00 Opsamling
Vi samler op på formiddagens nedslagspunkter og pointer.

Faciliteret af Marie-Louise Pind, advokat, partner, Pind & Partnere

12:00-13:00 Frokost

EFTERMIDDAG: TILLID OG RISIKO I BYGGEPROCESSEN

13:00-13:35 Byggeriets omstillingsproces – hvem, hvad, hvorfor?
Byggebranchen står midt i en omstillingsproces. Det medfører, at vi som branche bliver nødt til at ændre både vores adfærd og vores forståelse af, hvad byggeri, kvalitet og arkitektur er. Det betyder også, at der må ske en forandring af rammerne for branchen – eksempelvis i forhold til lovgivning og forskning. Hele denne omstillingsproces skal ske i et samspil mellem utallige, mere eller mindre koordinerede, parter. Men hvor langt er vi egentlig i denne forandringsproces og hvilke indsatser er nødvendige for at accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet? Er de rette parter engageret, eller mangler vi aktiv involvering af f.eks. myndigheder, forsikringsbranchen m.fl.?

Nina Koch-Ørvad, projektchef, Værdibyg

13:35–14:05 Walk-and talk 

14:05-14:15 Opsamling i plenum

Faciliteret af Marie-Louise Pind, advokat, partner, Pind & Partnere

14:15-14:30 Eftermiddagskaffe og netværk

14:30-15:05 Bæredygtige løsninger i praksis – Business Case før udbud
Rammebetingelserne for bæredygtigt byggeri skal være på plads fra start. Med afsæt i en konkret case præsenteres hvordan en gennemført strategi for omdannelse af en nedlagt skole til boliger blev gennemført. Først skabes grundlaget for bæredygtige løsninger ved at afdække de risici, som en bygherre oplever, når man anvender andre løsninger, end man ”plejer”. På den måde udvikles ejendommen, og udbudsmodellen kan tilpasses. Det sikrer, at rammebetingelserne for et bæredygtigt byggeri er på plads og bliver grundlaget for, at visionerne om et bæredygtige byggeri føres ud i livet.

Morten Størup, byplanlægger og detailhandelsrådgiver, CK&CO

15:05-15:40 Vridsløselille – fra fængsel til levende bymiljø
Med omdannelsen af det ikoniske Vridsløselille Statsfængsel i hjertet af Albertslund skal 25.000 kvadratmeters dansk kulturhistorie danne ramme for et nyt levende og, modsat tidligere, integreret byområde. Det meste af det gamle fængsel bliver dog stående og de dele, der rives ned, herunder murene, skal genbruges så vidt muligt. Det er et storstilet cirkulært projekt, og man forventer i processen at genbruge rundt regnet 5,5 millioner mursten, 8500 lbm tømmer og 6.500 m3 beton. Men grundet omfattende forurening og tidligere tiders brug af problematiske materialer og stoffer er det ikke nogen let opgave og kræver et helt særlig forhold arkitekt, entreprenør og bygherre imellem. Marlene Thorman giver indblik i succeskriterierne for at få et samarbejde af den kaliber til at køre – set fra rådgiverens perspektiv. 

Marlene Thorman, markedsudviklingschef, Bæredygtighed, Nedrivning og Genanvendelse, WSP Danmark

15:40-16:00 Proaktiv konfliktløsning og tillidsskabende samarbejde
Den grønne omstilling skal være løftestang for en grønnere og mere bæredygtig fremtid, men også kunne skabe rammer for projekter, der er både økonomisk og miljømæssigt rentable. Men hvad er det for konflikter, der helt naturligt kan opstå, når vi bevæger os ind på ukendt grund? Når vi satser på nye eller genanvendte materialer eller bevæger os væk fra den traditionelle fordeling af ansvar og risiko? Marie-Louise Pind sætter fokus på den vigtige kommunikation og forventningsafstemning aktørerne imellem, faldgruber og centrale opmærksomhedspunkter og ikke mindst succeskriterierne for, at vi som branche når godt i mål.

Marie-Louise Pind, advokat, partner, Pind & Partnere

16:00-16:15 Afrunding og spørgsmål

16:15 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes

Oplysninger


Tid 10. May 2022, kl.09:00-16:00 Sted BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K